Komodo Logo
alienx_EU Season 5 GLEEC-OLD dPoW Notarisation Epoch Scores
Total score: 64.391
Chain Server Epoch NTX Count Per NTX Score Detail
GLEEC-OLD Third_Party 0 225 0.01628333 3.664
GLEEC-OLD Third_Party 1 1278 0.01395714 17.837
GLEEC-OLD Third_Party 2 3512 0.0122125 42.890