Komodo Logo

titomane_EU 2021 Notary Election Votes Detail

BLOCK Votes TXID Lock Timestamp Locktime
20482 -1 71b30ef0f565e790c212135c4598f386d2167141c6c0b361229b2061d9e5d84e 1619178854 04/23/2021, 11:54:14
14296 -1 66ead225c4bf17c8d7fc37adb31139db06e76602a46c08bbe0cf8a769a38d322 1617703116 04/06/2021, 09:58:36
14290 -1 003d2441d962466a5d5c8810a9005d5087ca46ce8b35b4297e65aacee8171aac 1617702794 04/06/2021, 09:53:14