Komodo Logo

chicagodan_NA 2021 Notary Election Votes Detail

BLOCK Votes TXID Lock Timestamp Locktime
20024 50000.00000000 021d5aa45e162f2492b883b1fac397d5470f7b130cfd81cacd9464a7ad48ec60 1619009381 04/21/2021, 12:49:41
19957 213636.27913833 22fccaadc97f1650c7b2162219ea3c20179df3b18e477eed53f883a5b668de89 1618979764 04/21/2021, 04:36:04
19617 0.00100000 b87d6f0c84c5ece0713eb32d1be11653bd6a936f72ef0e74b0f60ee2c7da981d 1618529142 04/15/2021, 23:25:42